Shared booklist

Imported from My Lists: Japanese Films

50 items

Lady Snowblood

Toho Co., Ltd. ; directed by Toshiya Fujita ; produced by Kikumaru Okuda ; original authors, Kazuo Koike, Kazuo Kamimura ; screenplay by Norio Osada, Kiyohide Ohara. |

Lady Snowblood

Toho Co., Ltd. ; directed by Toshiya Fujita ; produced by Kikumaru Okuda ; original authors, Kazuo Koike, Kazuo Kamimura ; screenplay by Norio Osada. |

Revenge of a Kabuki actor

Kadokawa Pictures ; directed by Kon Ichikawa ; screenplay by Natto Wada ; produced by Masaichi Nagata. |

Yåokiråo

A Toei and Haiyu-za Film Broadcast co-production ; produced by Namura Kyo, Endo Takeshi ; director, Hideo Gosha ; screenplay, Takada Koji. |

13 assassins

director, Takashi Miike. |

Ohayo

Janus Films ; a Shochiku production ; screenplay by Kogo Noda, Yasujiro Ozu ; directed by Yasujiro Ozu. |

Goemon

(Japanese version) Goemon Film Partners present a Kiriya Pictures production ; produced by Taka Ichise, Kazuaki Kiriya ; written by Kazuaki Kiriya, Tetsuroh Takita ; directed by Kazuaki Kiriya ; (English version) Funimation Productions ; producers Carly H |

Revenge

Toei Co. ; directed by Tadashi Imai ; screenplay by Shinobu Hashimoto. |

Sugata Sanshiråo

Tåohåo Kabushiki Kaisha ; Gensaku, Tomita Tsuneo ; kyakuhon, Kurosawa Akira ; kantoku, Kurosawa Akira. |

Bootleg film

Monkey Town Productions ; directed by Masahiro Kobayashi. |

Kimi to wakarete

Kamata eiga, Shåochiku Kinema Kabushiki Kaisha ; gensaku, kyakushoku, kantoku, Naruse Mikio. Yogoto no yume / Kamata eiga, Shåochiku Kinema Kabushiki Kaisha ; kyakushoku, Ikeda Tadao ; gensaku, kantoku, Naruse Mikio. |

Kuroi taiyåo

Janus Films ; Nikkatsu Kabushiki Kaisha seisaku ; kikaku åOtsuka Kanåo, Kubo Keinosuke ; gensaku Kåono Tensei ; kyakuhon Yamada Nobuo ; kantoku Kurahara Koreyoshi. |

Aru kyåohaku

Janus Films ; Nikkatsu Kabushiki Kaisha seisaku ; kikaku Motegi Ryåoji ; gensaku Takigawa Kyåo ; kyakushoku Kawase Osamu ; kantoku Kurahara Koreyoshi. |

Kyåonetsu no kisetsu

Janus Films ; Nikkatsu Kabushiki Kaisha seisaku ; kikaku Yamamoto Takeshi ; gensaku Kåono Tensei ; kyakuhon Yamada Nobuo ; kantoku Kurahara Koreyoshi. |

Zoku Sugata Sanshiråo

Tåohåo Kabushiki Kaisha ; seisaku, Itåo Motohiko ; kyakuhon, Kurosawa Akira ; Gensaku, Tomita Tsuneo ; kantoku, Kurosawa Akira. |

Ai no kawaki

Janus Films ; Nikkatsu Kabushiki Kaisha seisaku ; kikaku åOtsuka Kanåo ; gensaku Mishima Yukio ; kyakuhon Fujita Shigeo, Kurahara Koreyoshi ; kantoku Kurahara Koreyoshi. |

Sabita naifu

Nikkatsu Kabushiki Kaisha seisaku ; seisaku, Mizunoe Takiko ; gensaku, Ishihara Shintaråo ; kyakushoku, Ishihara Shintaråo, Masuda Toshio ; kantoku, Masuda Toshio. |

Seven samurai

Toho Company presents a Janus Films release ; producer, Sojiro Motoki ; screenplay, Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto, Hideo Oguni ; director, Akira Kurosawa. |

Kakushi toride no san akunin

Janus Films ; Toho Company, Ltd. ; producer, Masumi Fujimoto, Akira Kurosawa ; screenplay, Akira Kurosawa ... [et al.] ; director, Akira Kurosawa. |

Koi no tsumi =

seisaku "Koi no Tsumi" Seisaku Iinkai, Nikkatsu Kabushiki Kaisha, Kingu Rekåodo Kabushiki Kaisha ; kyakuhon, kantoku Sono Shion. |

Nikui anchikushåo

Janus Films ; Nikkatsu Kabushiki Kaisha seisaku ; kikaku Mizunoe Takiko ; kyakuhon Yamada Nobuo ; kantoku Kurahara Koreyoshi. |

Ichiban utsukushiku

Tåohåo Kabushiki Kaisha seisaku ; [director, Akira Kurosawa ; producers, Motohiko Ito, Jin Usami ; screenplay, Akira Kurosawa]. |

Ikiru

Janus Films presents ; Tåohåo Kabushiki Kaisha ; seisaku, Motogi Sojiråo ; kantoku, Kurosawa Akira. |

Kuroi ame

Imamura puro, Hayashibara guråupu teikei sakuhin ; haikyåu, Tåoei Kabushiki Kaisha ; gensaku, Ibuse Masuji ; kyakuhon, Ishido Toshiro, Imamura Shåohei ; prodyåusåa, Iino Hisa ; kantoku, Imamura Shåohei. |

Koshiben ganbare

Shåochiku åOfuna eiga ; gensaku, kantoku, Naruse Mikio. Nasanu naka / Kamata eiga, Shåochiku Kinema Kabushiki Kaisha ; gensaku, Yanagawa Shunyo ; kantoku, Naruse Mikio ... [et al.]. |