Shared booklist

Videos - China/Hong Kong

25 items

The water margin

Celestial Pictures present a Shaw Brothers production ; screenplay, Ni Kuang, Chang Cheh ; director, Chang Cheh. |

Tongque Tai

Chang ying ji tuan you xian ze ren gong si ... [et al.] lian he chu pin ; [dao yan Zhao Linshan]. |

Xiao shi de zi dan

Ying huang ying ye you xian gong si, jian zhi Er Dongsheng ; dao yan Luo Zhiliang. |

The promise

Warner Independent Pictures and Moonstone Entertainment present a Beijing 21st Century Shengkai, China Film Group, Capgen Investment Group, Moonstone Productions production ; produced by Chen Hong, Han San Ping, Etchie Stroh ; story by Chen Kaige ; screen |

Mang shan

Kun peng xing yun wen hua chuan bo you xian ze ren gong si chu pin ; Sheng Tang dian ying zhi zuo you xian gong si zhi zuo ; chu pin ren Li Yang ; zhi pian, bian ju, dao yan Li Yang. |

Ji jie hao

Hua yi xiong di chuan mei you xian gong si, Huan ya dian ying you xian gong si, Shanghai dian ying ji tuan lian he chu pin ; Feng Xiaogang zuo pin. |

Na xie nian wo men yi qi zhui de nèu hai

Dao yan, bian ju jiu ba dao. |

Da zui xia

Shao shi zhi pian chang chu pin ; jian zhi Shao Yifu ; bian ju Jin Quan ; bian ju zhu dao Er Yang ; dao yang Jin Quan. |

Gu xing jian

jian zhi Yang Jingquan. |

Qin song

dao yan Zhou Xiaowen. |

Huo zhe

ERA International (HK) Ltd. ; in association with Shanghai Film Studios ; producer, Chiu Fusheng ; script, Yu Hua, Lu Wei ; screenplay, Lu Wei ; director, Zhang Yimou. |

Qian li zou dan qi

Beijing New Pictures Film Co. ; EDKO Film Ltd. ; Elite Group Entertainment ; Gilla Company ; Toho Company ; Zhang Yimou Studio ; produced by Yimou Zhang ; written by Yimou Zhang, Jingzhi Zou ; directed by Zhang Yimou. |

Shu jian en chou lu

dao yan Tan Youye, He Zhenhua. |

Have sword, will travel

Logic7 ; Celestial Pictures presents a Shaw Brothers production ; production supervised by Runme Shaw ; screenplay, Ni Kuang ; director, Chang Cheh. |

San qiang pai an jing qi

Beijing xin hua mian ying ye you xian gong si, Huan qiu dian ying (2009) huo ban you xian gong si chu ban ; jian zhi/chu pin ren Zhang Weiping, Jiang Zhiqiang, Gu Hao ; bian ju Xu Zhengchao, Shi Jianquan ; dao yan Zhang Yimo. |

Shi jie

Shanghai dian ying ji tuan gong si, Shanghai dian ying zhi pian chang ; Xing hui you xian gong si, Xianggang ; chu pin ren, Ren Zhonglun, Zhou Qiang ; jian zhi, Xu Pengle, Wang Tianyun, Song Jing ; bian ju dao yan, Jia Zhangke ; Jia Zhangke zuo pin. |

Unknown pleasures

Office Kitano, Lumen Films, E-Pictures present a T-Mark, Inc., Hu Tong Communication production in association with Bitters End, a film by Jia Zhang-ke ; producers, Shozo Ichiyama, Li Kit-ming ; director/scriptwriter, Jia Zhang-ke. |

Se, jie

Haishang Films presents, in association with Focus Features... [et al.] ; directed by Ang Lee ; screenplay by Wang Hui Ling and James Schamus ; produced by Bill Kong, Ang Lee, James Shamus. |

Still life

Jia Zhang-Ke, director. |

Rou dao long hu bang

Yi bai nian dian ying you xian gong si chu pin ; Zhongguo xing rong yu fa xing ; jian zhi, dao yan, Du Qifeng ; bian ju, You Naihai, Ye Tiancheng, Ou Jian'er. |

Shen diao xia lu.

jian zhi, Xiao Sheng ; bian ju, Wei Jiahui ; bian dao, Xiao Xianhui ; Dian shi guang bo you xian gong si. |

Di su xi ju

Tai yang yu le wen hua you xian gong si chu pin ; Zheng zai dian ying zhi zuo you xian gong si she zhi ; bian ju Peng Haoxiang, Lin Chaorong, Lu Yixin ; yuan chuang gu shi jian zhi dao yan Peng Haoxiang. |

Pi li shi jie

Shao shi xiong di (Xianggang) you xian gong si Shao shi zhi pian chang chu pin ; zhi pian Huang Jiaxi ; jian zhi Fang Yihua ; bian ju dao yan Liu Jialiang. |

Ye Wen

Dong fang dian ying fa xing you xian gong si, Shi dai jin dian chuan mei you xian gong si lian he chu pin ; Dong fang dian ying chu pin you xian gong si zhi zuo ; jian zhi Huang Baiming ; dao yan Ye Weixin. |

Sui tang yan yi

zong bian ju, Cheng Lidong ; zong dao yan, Guo Jianyong, Zhong Shaoxiong, Wang Fei. |

About

Created by

Eunuch72

Other lists by this user:

Writing Ficton/Literature Tolkien