Shared booklist

Imported from My Lists: Chin DVDs

17 items

Zhi ma kai men

Tong xin yuan [zhi zuo]. |

Fu wa Au yun man you ji di yi bu

Di 29 jie Aulinpike yun dong hui zu wei hui, Bei jing dian shi tai, Bei jing Ka ku dong hua wei shi. |

Xiyangyang yu Huitailang dian ying ban.

Shanghai wen guang xin wen chuan mei ji tuan, Guangdong yuan chuan dong li wen hua chuan bo you xian gong si, Beijing you yang wen hua chuan mei you xian gong si lian he chu pin ; jian zhi, Wang Lei, Li Lisi, Xing Ying ; dao yan, Zhao Chongbang. |

Xi yue qi tong

Shanghai mei shu dian ying zhi pian chang she zhi ; jian zhi, Wang Tianyun, Zhou Jun ; bian ju, dao yan, Hu Zhaohong. |

La bi Xiaoxin jing you ji

yèuan zuo Jiujing Yiren. |

Feng yun jue

Shenzhen Shi Fang kuai dong man hua wen hua fa zhan you xian gong si, Shanghai wen guang xin wen chuan mei ji tuan lian he chu pin ; Lin Chaoxian zuo pin. |

Mai huo chai de xiao nèu hai

Tong xin yuan [zhi zuo]. |

Maidou gu shi

zhi zuo, Lunchtime Production Ltd. ; jian zhi, bian ju, Xie Liwen ; dao yan, Yuan Jiantao ; yuan zhu, Xie Liwen , Mai Jiabi. |

Fu wa Au yun man you ji di er bu

Di 29 jie Aulinpike yun dong hui zu wei hui, Bei jing dian shi tai, Bei jing Ka ku dong hua wei shi. |

San ge he shang

Shanghai mei shu dian ying zhi pian chang ; dao yan Ada. |