Shared booklist

Imported from My Lists: Chinese & HK Films

43 items

Tie ma zhan che

bian ju, Feng Rijin ; bian dao, Zheng Yongji ; jian zhi, Chen Yaoquan. |

The killer

a Golden Princess/Magnum presentation of a Film Workshop production ; produced by Tsui Hark ; written & directed by John Woo. |

Wo de ye man nèu you 2

Yi jun guo ji you xian gong si, Shanghai bai teng wen hua chuan bo you xian gong si, Beijing hua hua shi jie wen hua chuan bo you xian gong si lian he chu pin ; dao yan, Ma Weihao. |

6 chu kou

Yi tiao long hu bao guo ji yu le you xian gong si, Fan gun nan hai dian ying you xian gong si, Ei21(zhu) chu pin ; Vanguard Cinema presents ; bian ju Wang Guoguang ; jian zhi Huang Jiangfeng, Lin Yuxian, Jin Jinghuan ; zhi pian ren Zhang Xiaoyan, Huang Ji |

San qiang pai an jing qi

Beijing xin hua mian ying ye you xian gong si, Huan qiu dian ying (2009) huo ban you xian gong si chu ban ; jian zhi/chu pin ren Zhang Weiping, Jiang Zhiqiang, Gu Hao ; bian ju Xu Zhengchao, Shi Jianquan ; dao yan Zhang Yimo. |

Hong men yan

Li Rengang zuo pin. |

Wu lang ba gua gun

Shao shi xiong di (Xianggang) you xian gong si ; Shao Yifu chu pin ; Huang Jiaxi zhi pian ; Fang Yihua jian zhi ; dao yan Liu Jialiang. |

Fist of legend

[presented by] Golden Harvest ; a Eastern Production Ltd production ; produced by Jet Li ; directed by Gordon Chan. |

Ye Wen 2

Dong fang dian ying chu pin you xian gong si ... [et al.] lian he chu pin ; Dong fang dian ying you xian gong si zhi zuo ; bian ju Huang Zihuan ; jian zhi Huang Baiming, Li Xin, An Xiaofen ; dao yan Ye Weixin. |

Da zui xia

Shao shi zhi pian chang chu pin ; jian zhi Shao Yifu ; bian ju Jin Quan ; bian ju zhu dao Er Yang ; dao yang Jin Quan. |

Ye yan

Dragon Dynasty ; Media Asia Group ; Huayi Brothers Film Investment, Co., Ltd., Media Asia Films present ; a Feng Xiaogang film ; produced by Wang Zhongjun, John Chong ; screenplay by Sheng Heyu, Qiu Gangjian ; directed by Feng Xiaogang. |

The legend of Fong Sai-yuk

the Weinstein Company ; Golden Harvest ; an Eastern Production Ltd. production ; producer, Chui Po Chu ; screenwriters, Kay On, Chan Kin Chung, Tsoi Kang Yung ; director, Cory Yuen. |

Wo zhi nèu ren xin

Bona ying shi yu le you xian gong si ... [et al.] chu pin ; gai bian, dao yan Chen Daming. |

Wangjiao jian yu

chu pin, Ying wang chao you xian gong si ; chu pin ren, Wang Jing ; jian zhi, bian ju, Wang Jing ; dao yan, Wang Jing, Zhong Shaoxiong. |

Shen qi xia lu

Wo men zhi zuo you xian gong si, Xing mei (Beijing) ying ye you xian gong si chu pin ; bian ju Gu Dezhao, Feng Mianheng ; jian zhi Chen Kexin ... [deng] ; dao yan Gu Dezhao. |

Dan shen nan nèu

Du Qifeng zuo pin ; jian zhi Wei Jiahui, Du Qifeng. |

Da bing xiao jiang

dao yan Ding Sheng. |

Pi li shi jie

Shao shi xiong di (Xianggang) you xian gong si Shao shi zhi pian chang chu pin ; zhi pian Huang Jiaxi ; jian zhi Fang Yihua ; bian ju dao yan Liu Jialiang. |

Battle of the warriors

screenplay, produced and directed by Jacob Cheung ; Huayi Brothers Pictures Co., Ltd, Sundream Motion Pictures Ltd., Boram Entertainment Inc. & Cubical Entertainment Co., Ltd. in association with Fortissimo Film sales present ; a World Top (H.K.) Ltd. pro |