Title:
Shi jie
Author:
Shanghai dian ying ji tuan gong si, Shanghai dian ying zhi pian chang ; Xing hui you xian gong si, Xianggang ; chu pin ren, Ren Zhonglun, Zhou Qiang ; jian zhi, Xu Pengle, Wang Tianyun, Song Jing ; bian ju dao yan, Jia Zhangke ; Jia Zhangke zuo pin.
Please note: This is informative record only. Your library does not have this item in its collection, therefore you cannot place a hold on it.